Back to Basics: OOP and C# (Encapsulation) – Taglish


michael corpuz

Ito ay ika-apat sa isang serye ng mga panulat tungkol sa Object Oriented Programming at C# at pangalawa na isinulat sa wikang Filipino at English. Sa unang bahagi, aking tinalakay ang Classes at Objects, sinundan ng Inheritance, at ito lamang nakaraan ay Polymorphism. Kung susundan mo sa unang bahagi, doon mo mapupuna ang mga ginamit na halimbawa ay nagpapakita na ng ilang pag-gamit ng Encapsulation na siyang paksa ng panulat na ito.

Sa MSDN, ito ay pinaliwanag na ganito:

“Naayon sa prinsipyo ng encapsulation, ang isang class o struct ay ang maglalarawan kung papaano mo nais magamit ang mga bahagi nito sa labas ng class o struct kung saan mo ito idiniklara.” Idinagdag pa dito na “Ano mang method at variable na hindi mo nais ipakita sa labas ng class o assembly ay maaari mo ring itago sa pamamagitan ng Encapsulation upang malimitahan ang hindi maayos…

View original post 311 more words